4. Týden bezpečnosti silničního provozu

1. duben 2004 15:40

V rámci boje s dopravní nehodovostí, která je považována za globální problém, vyhlásila Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN) týden od 5. do 11. dubna 2004 Týdnem bezpečnosti silničního provozu.

EHK OSN vyzvala resolucí č. 251 členské státy EHK OSN provádět simultánní kampaně zaměřené na problematiku boje s agresivním způsobem řízení, které je považováno za jednu z nejzávažnějších příčin dopravních nehod v celosvětovém měřítku. Cílem této akce je působit na řidiče s agresivním způsobem jízdy a propagovat ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu.

Společným sloganem 4. Týdne je "Ohleduplnost je bezpečí" a logo:

4. Týden bezpečnosti silničního provozu

Agresivní chování za volantem

Následující materiál je kompilací některých z posledních výzkumných zpráv za měřených na agresivní chování za volantem.

Co to je?

Agresivní chování za volantem má mnoho forem. Typické agresivní chování zahrnuje nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nerespektování dopravních předpisů, špatnou jízdu v jízdních pruzích a podobně. Seznam je dlouhý. Většina lidí čas od času řídí vozidlo agresivně a mnoho jich ani o tom neví.

Agresivitu za volantem je těžké definovat, a to z ohledem na mnoho jeho různých projevů, ale mít jasnou definici je důležité pro policii a pro úspěšnost právních kroků. Globální průzkum o záležitostech agrese za volantem zorganizovaný v síti INTERNET v říjnu 2000 v Kanadě nabízí následující definici: "Chování za volantem je agresivní, pokud s rozmyslem zvyšuje riziko kolize a je motivováno netrpělivostí, nepřátelstvím nebo je motivováno pouze získáním času".

Podle průzkumu Gallupova ústavu zaměřeného na agresivní chování za volantem, ukončeného v lednu 2003, je tento problém široce rozšířen. 66% respondentů v USA, 65% v Ruské federaci a 48 % v Evropské unii uvedlo, že bylo v předchozím roce obětí agresivního chování při řízení motorového vozidla. Průzkum současně prokázal silnou vazbu mezi agresivním chováním své osoby a agresivním chování vůči sám sobě: 70 % řidičů v EU, kteří připustili někdy své agresivní chování, přiznali i agresivní chování druhých řidičů vůči své osobě.

Průzkum ukázal, že ačkoli agresivní chování není novým fenoménem, stále narůstá. Na otázku zda agresivita řidičů v posledních letech narůstá 65% respondentů v Rusku, 75% v EU a 80 % v USA uvedlo, že souhlasí.

Formy agresivního chování se mohou v jednotlivých státech a kontinentech lišit. Řidiči, kteří se v posledním roce stali oběťmi agresivního chování, byli tázáni na jeho konkrétní formu. V USA 61 % z nich uvedlo, že bylo agresivně pronásledováno. V EU 60 % respondentů uvedlo, že bylo předmětem agresivního používání dálkových světel a v Rusku nejčastější odpovědí (47 %) byl verbální útok. Když ti samí řidiči byli tázáni na to, kde k poslednímu agresivnímu incidentu došlo, jasná většina z nich 67 % Rusů uvedlo "ve městech", přičemž v EU byla rovnováha mezi "městem" a "mimo město"; obojí v 47 %. V USA byla situace obdobná s 48 % v "městech" a 46 % "mimo město".

Ve studii Gallupova ústavu v průměru 50 % respondentů v EU a 37 % v USA odpovědělo, že je pro ně velmi iritující vidět ostatní řidiče za jízdy telefonovat. Ačkoli nedávná studie britského autoklubu RAC uvádí , že pouze 1 z 5 řidičů ve Velké Británii připouští použití mobilního telefonu za jízdy; 63 % motoristů za jízdy často vidí bezohledně řídit ostatní, když používají mobilní telefon.

Agresivní jízda má také špatný vliv na životní prostředí. Výzkum Vlámského institutu pro technologický výzkum z Belgie ukázal, že agresivní jízda za intenzivního provozu může zapříčinit nárůst spotřeby o 40 %. Současně výfukové plyny z agresivně jedoucích vozidel obsahují mnohem více látek, negativně působících na životní prostředí a v případě kysličníku uhelnatého byl jeho výskyt 8x vyšší než při normál.

Agresivní řízení není to samé, jako "vzteklost na silnici". Té je relativně málo, ale může vyústit v extrémní násilí.

Jaké jsou příčiny agresivního chování za volantem?

K vysvětlení agresivního chování existuje mnoho různých teoretických přístupů a žádný z nich nepodává úplné vysvětlení. Biologické teorie považují agresivní chování za vrozené, ačkoli zvláštní reakce mohou být modifikovány zkušeností. V psychoanalytické tradici se zaměřuje hypotéza frustrace - agrese na roli externích faktorů. Situace, kdy je člověk frustrován že začne nebo předejde nějakou z forem pokračujícího cíleného chování, jsou brány tak, že mohou působit jako katalyzátor agresivního chování. Sociální přístupy na druhé straně namítají, že agrese je naučená odpověď prostřednictvím sledování nebo napodobování ostatních sociálně blízkých. Všechny tyto přístupy se liší ve svém přístupu, ale obecně je předpokládáno, že agresivní chování je kombinací všech zmíněných faktorů.

Ve agresivním řízení hraje roli mnoho psychologických faktorů a mnoho z nich je velmi těžké zvládnout. Lidé jsou od přírody náchylní k teritorialitě a mají tendenci brát vozidlo jako rozšíření svého osobního teritoria. Mají pocit být ohroženi ostatními vozidly a potom reagují agresivně nebo tak, že ztrácí pocit sebeochrany.

Řízení také může vést některé k tomu, že za volantem mají pocit, který nemají například ve svém zaměstnání nebo v rodině. To se může projevit efektem pánů "Jekylla a Hydea" kdy se někdo uctivý a milý stane za volantem agresivním.

Také lidský přirozený instinkt může být faktorem v agresivním řízení. Někteří řidiči odpovídají na předjetí tak, že jsou vyzváni k soutěži. To může vést k předvádění se a k závodění rychlostmi, které jsou nad stanoveným rychlostním limitem a k provádění riskantních předjížděcích manévrů. Jiným příkladem soutěže na silnici jsou řidiči, kteří soutěží, kdo rychleji projede na světlech světelné signalizace.

Mnohem vážnější jsou řidiči, kteří se pokoušejí hrozit nebo trestat ostatní za určité chování, které je jim nepohodlné. Toto chování se také nazývá "bdělým" postojem a zahrnuje chování jako je najíždění na vozidlo jedoucí vepředu, náhlé brždění jako varování vozidlu jedoucím vzadu, blokování jízdního pruhu, oslňování dálkovými světly jako trest pro ostatní řidiče, pokřikování nebo provádění obscénních gest na ostatní řidiče.

Všechny typy zmíněného chování jsou v moderní době dále podporovány stresem a nedostatkem času. Rostoucí počet přeplněných silnic a rostoucí počet dopravních kongescí také vede k pocitům frustrace a jsou zodpovědné za případy agresivního chování. Nedostatek úcty k ostatním, projevující se například nedovoleným požívání krajnice, změnou jízdního pruhu bez dání znamení a neumožněním zařazení se jiným do jízdního pruhu. Vedou ke zlosti například na pomalu jedoucí řidiče nebo na světelně řízené křižovatce, pokud se někomu zdá, že ke změně signálu nedochází dostatečně rychle.

Výzkumy ukazují, že ti, kteří mají agresivní, emocionální pocity, nebo pocity zlosti ještě před tím, než usednou za volant jsou mnohem násilnější k obdobnému chování i při jízdě. Navíc pravděpodobnost agresivního chování může zvýšit požití alkoholu nebo drog.

Na vrcholu této pyramidy jsme médii bombardováni agresivním chováním v legračním slova smyslu jako automobilové honičky ve filmech nebo dětských videohrách. Agresivní řízení je naučené chování. Děti se agresivní chování při řízení učí od svých rodičů.

Jak můžeme agresivní řízení zastavit?

Existuje mnoho různých opatření, kterými lze předcházet nebo odradit od agresivního chování. Nejčastějšími jsou policejní postih a výchova; přičemž se ukazuje, že policejní aktivity by měly být doprovázeny informačními kampaněmi, a to za účelem docílení vyššího účinku. Zvýšený a konzistentní policejní postih přinese pozitivní výsledky. Agresivní chování je mnohem častější v situací, kdy se lidé cítí více v anonymitě, jako ve své publikaci "Silniční agresivita" z roku 1998 zmiňuje R. Novaco: "Lidé ztrácejí své zábrany pokud si neuvědomují kdo jsou a jaké je jejich místo v zákony řízené společnosti. Očekávání trestu je zmenšeno a agresivní impulsy jsou vyjadřovány častěji. Možnost zmizet bez potrestání může způsobit agresi ke které by v případě kontrol nedošlo". Studie Woutera a Bose z roku 2000 zaměřená na záznamová zařízení ve vozidlech srovnávala výskyt nehod u vozidel s těmito a bez těchto zařízení. Výsledky ukazují, že použití záznamových zařízení vedlo k průměrnému snížení nehod o 20%.

Použití kamer sledujících průjezd na signál "Stůj!" světelné signalizace snižují nehody na křižovatkách. Řidiči častěji neriskují průjezd na červenou, pokud vědí, že je zde kamera umístěna. Obdobně jsou účinné pro snížení rychlosti automatické měřiče rychlosti. Ve Velké Británii byl v dubnu 2000 zahájen pilotní projekt samofinancování automatických měřičů rychlosti. Nedávné vyhodnocení tohoto projektu ukazuje, že počet řidičů, překračujících nejvyšší dovolenou rychlost v místech rozmístění kamer se snížil z 55 na 16%, což vedlo ke snížení počtu nehod o 35%. Dalším zařízením, které je možné použít je zařízení k měření bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Proměnné dopravní značky mohou pomoci řídit dopravní proud a předcházet dopravním kongescím a frustracím, které vyvolávají. Na experimentální bázi byly zkoušeny, avšak dosud do širokého používání nezavedeny, nové technologie, jako je inteligentní přizpůsobení rychlosti. Nedávná studie prováděná ve Švédsku zkoumala účinky vozidlových systémů ACC, které mají pomoci řidičům při kontrole rychlosti a dodržení bezpečné vzdálenosti. Ukázalo se, že nižší akceptace systémů ACC byla spojena s agresivnějším stylem řízení v situacích, kdy řidič používal pomalejší vozidlo.

Další metodou navrženou pro boj s agresivním řízením je používání telefonních čísel pro hlášení způsobu řízení ostatních. Tento přístup má výhodu, že volající mají pocit, že přispívají k řešení problému a současně mohou pomoci zodpovědným orgánům identifikovat problémová místa, kde může dojít k nápravě dopravně inženýrskými, nebo jinými prostředky. Ve spojených státech zavedlo mnoho regionů telefonní číslo 77 pro hlášení agresivního chování. Nicméně často existují v různých státech různá telefonní čísla, čímž dochází ke zmatkům. Ve spojených státech AAA pracuje na značce s významem "Promiňte", která je určena pro řidiče do jejich vozidel.

Ve Spojených státech prokázaly svoji účinnost programy, kdy je agresivní chování nafilmováno z vozidla nebo letadla. Agresivní řidiči jsou poté "pojmenováni a zostuzeni" a konfrontováni s nezpochybnitelným důkazem jejich agresivního řízení u soudu.

Belgický institut pro bezpečnost silničního provozu organizuje pro tento typ přestupců proti pravidlům silničního provozu alternativní trest, jehož výsledkem nejsou právní kroky ani záznam u policie. Agresivní řidič je povinen navštívit s ostatními přestupci 20 hodinový kurs, který je řízen skupinou výzkumníků a psychologů. Cílem je náprava spíše formou pomoci přestupcům pochopit následky jejich chování a tím co je stimuluje k agresivnímu chování. Zde je základem psychologický přístup, protože psychologie v agresivním řízení hraje tak klíčovou roli.

Samozřejmě musí hrát svoji roli i velký business. Dopravní společnosti s velkým počtem vozidel a velkým počtem řidičů na svých výplatních páskách by měly trvat na dodržování nejvyšších norem chování svých řidičů a toto podporovat prostřednictvím schémat pro sledování špatného chování a nabídkami podnětů pro dobré chování za volantem.

Pojišťovny mají unikátní pozici pro ekonomické podněty pro správný způsob řízení a mnohem více by mohlo být uděláno formou odstupňování pojistného plnění na poli odrazení od překračování nejvyšší dovolené rychlosti a od ostatních forem agresivního způsobu řízení.

Je jasné že výcvik a výchova řidičů jsou důležité. Je důležité provést již ve škole formální kroky k propagaci účinné dopravní výchovy tak, aby bylo správné chování prosazováno již od nejútlejšího věku. Současně je důležité vytvořit vztahy mezi školami a ostatními institucemi jako je policie. Dodržování pravidel a neagresivní styl řízení by mělo být zdůrazňováno v testech žadatelů o řidičská oprávnění. Vzhledem k tomu, že se agresivní chování může projevit pouze poté, co absolvent získá řidičské oprávnění je pravděpodobné nutný pokračující výcvik řidičů. Problém pasivní výchovy účastníků silničního provozu tkví v tom, že mnoho z nich věří, že jsou zkušenější a lepší řidiči než kdokoli jiný, takže objektivní riziko je jimi vnímáno jako něco irelevantního.

Také media hrají důležitou roli. Sdělovací prostředky mohou povzbudit pochopení společnosti a vzbudit jejich pozornost směrem ke kauzálním faktorům agresivního řízení. Sdělovací prostředky současně mohou podpořit prostřednictvím zodpovědného a objektivního přinášení informací kampaně a ovlivnit změny ve společnosti, které mohou vést ke změně v agresivním chování a postojích. V Itálii vláda umožňuje sdělovacím prostředkům informovat o usmrcených na silnicích bez jakýkoli omezení s cílem šokovat a odstrašovat.

Co mohu udělat jako řidič?

Vzhledem k šíři problému agresivního řízení má zvýšení policejní postih a ostatní vnější opatření budou mít vždy pouze omezený účinek. Co je zapotřebí, je rozpoznání problému obyčejným řidičem a jeho rozhodnutí odstranit vlastní agresivní způsob řízení a prokázat úctu vůči ostatním účastníkům silničního provozu.

Toto by mělo být zdůrazněno dopravně bezpečnostních kampaních. Instituce zodpovědné za bezpečnost silničního provozu by měly najít cesty jak tuto informaci přenést k řidičům. Nicméně každý znám může v každodenním životě pomoci tím, že rozpozná své agresivní chování, změní jej a bude příkladem úcty k ostatním účastníkům silničního provozu.

- Prokazujte zdvořilost vůči ostatním řidičům a předcházejte akcím, které by mohly provokovat.

- Ujistěte se, že Váš způsob řízení nerozrušuje ostatní.

- Vždy používejte ukazatele změny směru jízdy při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého,

- Nepřejíždějte náhle do jízdního pruhu,

- Nezabírejte více jak jedno parkovací místo,

- V noci včas ztlumte svá dálková světla,

- Neblokujte jízdní pruh rychleji jedoucím vozidlům,

- Pokuste se nesedat za volant tehdy, pokud se cítíte vystresováni, nebo máte pocit emocionálního vypětí nebo zlosti,

- Za volantem relaxujte a buďte trpěliví,

- Pokuste se být více tolerantní vůči ostatním řidičům,

- Zvukové znamení omezte na nejnutnější případy. Agresivní používání klaksonu může ostatní rozčilovat. Nepředpokládejte, že agresivní chování jiných je zaměřeno na Vás,

- Plánujte dopředu a ponechte si na Vaši cestu dostatek času. Předcházejte situacím kdy se snažíte závodní jízdou stihnout důležitou schůzku a tím za cenu rizika získat pár minut času,

- Nereagujte na ty řidiče, kteří hledají konflikt nebo se snaží Vás vyprovokovat. Stáhněte se a fechte je projet. Nevyhledávejte oční kontakt. Držte ruce na volantu a nedělejte žádná gesta rukou nebo jiná gesta která mohou ukázat Vaší iritaci nebo frustraci způsobenou jejich chováním.

Zdroj:
Dopravní divize EHK OSN, 2004

autoři: jkr , BESIP
Spustit audio