Bodové hodnocení přestupků

14. březen 2006 13:00

Řidič na základě dosažení horní hranice povoleného počtu bodů (12) přijde na rok o řidičský průkaz a před jeho získáním bude muset skládat opět zkoušku. Bodové konto ovlivňuje i roční doba bez přestupku, řidič tak sníží své konto čtyřmi body.

- Pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, je mu odebrán řidičský průkaz
- Obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení
- informace o udělení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o udělení trestu
- Řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta obecní úřad však nemá povinnost v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat
- Po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body
- Pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít zaručeně čisté konto
- Pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení
- O dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován
- Na odevzdání řidičského průkazu má od doručení oznámení pět dnů
- Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání:

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacíchPočet bodůřízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění7řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky při zjištění obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 nebo užitím jiné návykové látky7odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem7odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví7odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví7způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví7při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody7řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem6Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno6při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno6vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno6řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz6řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích5řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)5řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti5překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec5nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu5při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky4při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje4ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání4nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě4překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.4řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá4řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena4při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody3držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla3překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec3nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit3ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého3překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu3řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,33nedovolená jízda po tramvajovém pásu2porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu2porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 62neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil2porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel2překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec2nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-11neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu1porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla1porušení povinnosti vyplývající ze značky "Zóna s dopravním omezením", "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna"1porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 zákaz stání1porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 zákaz stání1neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením1

autor: Ministerstvo dopravy
Spustit audio