Co bude za co

14. březen 2006 13:00

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

(Přestupek/trestný čin podle ustanovení)
Počet bodůPokuta ve správním řízení (Kč)

(Trest v trestním řízení)
Zákaz činnosti(ZČ)Bloková pokuta(Kč)řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

(§ 22/1 e) bod 1)
(§ 180d trestního zákona)725 000 - 50 000

Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest1 rok - 2 roky

Zákaz činnosti 1 rok - 10 let-------(§22/1d) bod2)
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (§22/1d) bod 3)725 000 - 50 000
Odnětí svobody až do tří let1 rok - 2 roky-------odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem

(§ 22/1d) bod 1)725 000 - 50 0001 rok - 2 roky-------odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

(§22/1d) bod2)725 000 - 50 0001 rok - 2 roky-------odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

(§22/1d) bod 3)725 000 - 50 0001 rok - 2 roky-------způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví

(§22/1h)725 000 - 50 000

Pro porušení tohoto ust. dosud chybí sankce platí tedy § 11 a § 13 (pokuta do 1000 Kč nebo napomenutí1 rok - 2 roky-------při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

(§ 22/1k))72500 - 50001 měsíc - 6 měsíců(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)-------řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem

(§ 22/1b))610 000 - 200006 měsíců - 1 rok-------předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

(§ 22/1f) bod7)65000 - 100006 měsíců - 1 rok-------při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

(§ 22/1f) bod10)65000 - 100006 měsíců -1 rok-------vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

(§ 22/1f)bod9)62500 - 50001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)2500řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

(§ 22/1e) bod2)65000 - 100006 měsíců - 1 rok-------řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

(§ 22/1a) bod1)55000 - 100006 měsíců - 1 rok-------řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)

(§ 22/1e) bod3)55000 - 100006 měsíců - 1 rok-------řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti

(§ 22/1e) bod4)55000 - 100006 měsíců - 1 rok-------překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec

(§ 22/1f) bod2)55000 - 100006 měsíců - 1 rok-------nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

(§ 22/1f) bod5)52500 - 50001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)2500při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

(§ 22/1f bod 6)42500 - 50001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)2500při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

(§ 22/1f bod 6)42500 - 50001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)2500ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

(§ 22/1f ) bod 6)42500 - 50001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)2500nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

(§ 22/1f) bod8)42500 - 50001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)2500překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.

(§ 23/1s)4do 100006 měsíců - 1 rok-------řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá

(§22/1a)bod2)45000 - 100006 měsíců - 1 rok-------řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena

(§ 22/1a) bod3)45000 - 100006 měsíců - 1 rok-------při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

(§ 22/1 j))3Stejně jako § 22 odst. 1 písm. h)--------------držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

(§ 22/1f) bod1)31500 - 25001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 rokuZde zákaz činnosti uložit nelze (§ 22 odst. 9)1000překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

(§ 22/1f) bod3)32500 - 50001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku2500nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

(§ 22/1f) bod6)32500 - 50001 měsíc - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku2500ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

(§ 22/1l))31500 - 2500-------2000překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

(§ 23/1k))3do 100006 měsíců - 1rok-------řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3

(§ 22/1c))325000 - 500001 rok - 2 roky-------nedovolená jízda po tramvajovém pásu

(§ 22/1l)21500 - 2500-------2000porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

(§ 22/1l))21500 - 2500-------2000porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

(§ 22/1l))21500 - 2500-------2000neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

(§ 22/1l))21500 - 2500-------2000porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

(§ 22/1g))22500 - 50001 měsíc6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)2500překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec

(§ 22/1f) bod 4)21500 - 2500-------1000nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1

(§22/1l)11500 - 2500-------2000neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

(§ 22/1l)11500 - 2500-------2000porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla

(§ 22/1l)11500 - 2500-------2000porušení povinnosti vyplývající ze značky "Zóna s dopravním omezením", "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna"

(§ 22/1l)11500 - 2500-------2000porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 zákaz stání

(§ 22/1l)11500 - 2500-------2000neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

(§ 22/1l)11500 - 2500-------2000neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy

(§ 22/1l)11500 - 2500-------2000

autor: Ministerstvo dopravy
Spustit audio