Pane řidiči, dál pojedete tramvají

17. březen 2006 13:00

A je tady další díl naší právní poradny, v níž vás seznamujeme s novinkami, které začnou na našich silicích platit od 1. července. Tentokrát se podíváme na nové pravomoci příslušníků Policie ČR. Na jednu stranu nebudou moci projednávat na místě takové přestupky jako porušení zákazu předjíždění nebo zastavení na místě pro zdravotně postiženého. Na stranu druhou budou moci chránit slušné řidiče proti největším hříšníkům.

"Především budou moci zabránit řidiči v další jízdě, a to buď použitím nějakého technického prostředku nebo odstavením vozidla," konstatuje JUDr. Zdeněk Svátek.

Jedná se celkem o 9 nejvážnějších přestupků, a to jestliže řidič:

a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),

c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,

e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,

h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

Pokud se důvody odstavení vozu týkají jen řidiče, může s vozem pokračovat jiný oprávněný účastník provozu.

"I na to zákon pamatuje. Jestliže bude na místě například manželka nebo někdo jiný, koho se přestupek netýká, převezme vozidlo a bude moci odjet, aby nevznikaly zbytečné komplikace."

Prakticky ve stejných případech bude moci policista zadržet řidičský průkaz (až na písmeno i). Po jeho zadržení je však povinnen to oznámit bez zbytečného odkladu registru řidičů. Obce zase budou mít povinnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení zahájit řízení, na jehož základě lze řidičák buď odebrat, nebo po jeho zastavení vrátit. Nově budou policisté moci také vyzvat k orientační zkoušce na alkohol učitele autoškoly při výcviku. A budou moci kontrolovat také starší řidiče.

"I nadále budou muset starší řidiči od 60 let mít zdravotní prohlídku, ale už budou povinni mít ho u sebe a policisté to budou moci kontrolovat."

Řadu přestupků nebudou moci policisté řešit blokovou pokutou, přesto budou i nadále moci vybírat peníze, a to i za nejzávažnější přestupky.

"V případě, že bude mít policista podezření, že se řidič bude vyhýbat projednání přestupku, bude moci udělit kauci od 5 000 do 50 000 korun, ale pouze do maximální výše pokuty za příslušný přestupek. Po projednání přestupku ve správním řízení a uložení pokuty, která nemusí dosahovat výše kauce, mu budou případné peníze vybrané navíc vráceny. V případě, že bude uznán nevinným, bude mu vrácena celá kauce."

autor: pgj
Spustit audio